REGISTAR ADMINISTRATIVNIH POSTUPAKA NA NIVOU TUZLANSKOG KANTONAŠifra
KK.7

Naziv administrativnog postupka : Primjedbe potrošača na usluge koncesionara

Osnovna organizaciona jedinica Komisija za koncesije
Unutrašnja organizaciona jedinica
Djelatnost(i) Nauka, kultura, sport i obrazovanje; Trgovina, turizam i saobraćaj; Industrija, energetika i rudarstvo; Poljoprivreda i veterinarska djelatnost, šumarstvo i vodoprivreda; Prostorno uredenje, gradenje i zaštita okoliša
Kontakt podaci nadležnog službenika
Nihad Sinanović, Predsjednik komisije
Tel: 035 281 742
E-mail: komisijatk@bih.net.ba
Svrha administrativnog postupka Donošenje odluke u cilju zaštite prava korisnika usluga koje su putem koncesije dodijeljenje određenom koncesionaru.
Pravni osnov administrativnog postupka Zakon o upravnom postupku Član 200. i 216. Službene novine FBiH broj 2/98 i 48/99;Zakon o koncesijama FBIH Član 5.,6. i 13. Službene novine FBiH broj: 40/02 ;Zakon o koncesijama TK Član 12. stav 3. Sl.novine TK br. 5/04, 7/05 i 6/11
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti

Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
Informacija
"Naziv/Ime i prezime podnositelja zahtjeva (Naziv, adresa, kontakt podaci, datum i sl)"
Šta je predmet akta
Šta je predmet spora tj. primjedbe i ko je druga ugovorna strana
Šta se traži od komisije
Šta se prilaže od dokumentacije
Adresa podnositelja zahtjeva
Kontakt podaci podnositelja
Datum

Dokumentacija
DokumentNaziv institucije koja izdaje dokumentForma dostaveKomentar
Rješenja o naknadiMinistarstvoKopija 
Rješenja o utvrđivanju ekspolatisanih količinaMinistarstvoKopija 
Potvrde i uvjerenja o porezimaPorezni urediKopija 
CjenoviniciPravna licaKopija 
Nalazi vještaka i institucija o procjeni opremeOvlaštene osobeKopija 
Nalazi vještaka i institucija o kvalitetu proizvodaOvlaštene osobeKopija 
Certifikat o kvalitetuRegistrovane kućeKopija 
Akti o registracijiRegistracioni sudKopija 
Labaratorijska analizaOvlaštene osobeKopija 
Ugovor o koncesijiPravna licaKopija 
Rok za rješavanje potpunog predmeta (dani) 60
Obavještenje Rok za pregledanje zahtjeva i izdavanje poziva/saopćenja za dopunu dokumentacije:3 dana Zakonski rok za rješavanje predmeta 60 dana
Vrijeme važenja odluke po zahtjevu (dani) Neograničeno osim onih u kojima je navedeno vrijeme važenja
Preuzimanje obrasca zahtjeva Preuzimanje obrasca zahtjeva