REGISTAR ADMINISTRATIVNIH POSTUPAKA NA NIVOU TUZLANSKOG KANTONAŠifra
KUCZ.1

Naziv administrativnog postupka : Povrat pogrešno i više uplaćenih naknada namjenskih prihoda

Osnovna organizaciona jedinica Kantonalna uprava civilne zaštite
Unutrašnja organizaciona jedinica Sektor za administrativno tehničke i inspekcijske poslove
Djelatnost(i) Finansijski i budžetski poslovi
Kontakt podaci nadležnog službenika
Ljiljana Pavljašević, Stručni saradnik za ekonomsko-finansijske poslove
Tel: 035 277 746
E-mail: ljiljana.pavljasevic@gmail.com
Svrha administrativnog postupka Povrat pogrešno uplaćenih naknada
Pravni osnov administrativnog postupka Zakon o izvršavanju budžeta Federacije BiH za 2012. god. Član 18. "Zakon o izvršavanju budžeta Federacije BiH za 2012. godinu" Sl.novine Federacije BiH broj 4/12; Zakon o upravnom postupku Član 200. Službene Novine FBiH 2/98,48/99;Pravilinik o procedurama za povrat više ili pogrešno uplaćenih javnih prihoda sa Jedinstvenog računa Trezora Federacije BiH Cijeli pravilnik "Sl.novine FBiH", br:47/04; Zakon o izvršenju budžeta TK za 2012. godinu Član 28. Sl.novine TK", broj 3/12; Pravilnik o procedurama za povrat i preknjiženje pogrešno ili više uplaćenih javnih prihoda sa JRT TK Član 13. i 15. Pravilnika "Sl.novineTK",broj:11/05,9/07 i 5/08
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti

Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
Informacija
Ime i prezime podnosioca
Iznos pogrešne uplate
Vrsta prihoda na koji je izvršena pogrešna uplata
Broj računa na koji se vrši povrat sredstava
Mjesto
Datum
Potpis

Dokumentacija
DokumentNaziv institucije koja izdaje dokumentForma dostaveKomentar
Dokaz o pogrešno izvršenoj uplatiBanka/PoštaOriginal 
Rok za rješavanje potpunog predmeta (dani) 7
Obavještenje Rok za pregledanje zahtjeva i izdavanje poziva/saopćenja za dopunu dokumentacije:3 dana Zakonski rok za rješavanje predmeta 15 dana
Vrijeme važenja odluke po zahtjevu (dani) -
Preuzimanje obrasca zahtjeva