REGISTAR ADMINISTRATIVNIH POSTUPAKA NA NIVOU TUZLANSKOG KANTONAŠifra
KUCZ.2

Naziv administrativnog postupka : Ovlaštenje za obavljanje stručnih poslova iz oblasti zaštite od požara - stručno osposobljavanje i usvršavanje zaposlenih lica za zaštitu od požara

Osnovna organizaciona jedinica Kantonalna uprava civilne zaštite
Unutrašnja organizaciona jedinica Sektor za zaštitu i spašavanje, zaštitu od požara i vatrogastvo
Djelatnost(i)
Kontakt podaci nadležnog službenika
Dragan Pelemiš, Pomoćnik direktora - rukovodilac sektora za zaštitu i spašavanje, zaštitu od požara i vatrogastvo
Tel: 035 277 542
E-mail: dragan@kucztk.com.ba
Svrha administrativnog postupka Preduzeću se daje ovlaštenje za obavljanje poslova stručnog osposobljavanja i usavršavanja zaposlenih lica iz oblasti zaštite od požara.
Pravni osnov administrativnog postupka Zakon o zaštiti od požara i vatrogastvu član 128. stav 4. (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 64/09) ; Zakon o upravnom postupku Član 200. (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 2/98 i 48/99);Program obuke zaposlenika u pravnim licima, državnim organima i drugim institucijama u oblasti zaštite od požara Cijeli akt (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 59/10);Pravilnik o kriterijima za kadrovske, tehničke i druge uslove koje moraju ispunjvasti prava lica u oblasti zaštite od požara Član 8. Službene novine FBiH 7/12/ ; Zakon o zaštiti od požara i vatrogastvu na području TK Službene novine TK, broj: 1/12
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
Naziv takse / naknadeIznos takse / naknade (KM)Broj računa za uplatuPoziv na broj
Naknada za ovlaštenje za izvođenje obuke150132100025600080Vrsta prihoda:722612 Primalac:Budžet Tuzlanskog kantona Budžetska organizacija:2601001

Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
Informacija
Naziv pravnog lica
Adresa
Ovlaštena osoba
Kontakt telefon
Predmet zahtjeva
Mjesto
Datum
Pečat i potpis ovlaštenog lica
Lista dokumenata koja se prilaže

Dokumentacija
DokumentNaziv institucije koja izdaje dokumentForma dostaveKomentar
Dokaz o uplati naknadePošta/bankaOriginal 
Izvod iz sudskog registra sa rješenjem o upisu u sudski registar,Kantonalni sudOvjerena kopija 
Uvjerenje porezne uprave F BiH o aktivnim osiguranicima - Lista osiguranih licaPoreska uprava FBiHOriginal 
Diplome za uposlenike i saradnikeUstanove za visoko i srednje školsko obrazovanjeOvjerena kopija 
Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za lice koje obavlja poslove kontrole, ispitivanja i održavanja aparata za gašenje požaraMUPOvjerena kopija 
Popis tehničke opreme i nastavnih sredstava za izvođenje obuke iz oblasti zaštite od požaraPravno lice koje podnosi zahtjevOriginal 
Rok za rješavanje potpunog predmeta (dani) 15
Obavještenje Rok za pregledanje zahtjeva i izdavanje poziva/saopćenja za dopunu dokumentacije:3 dana Zakonski rok za rješavanje predmeta 15 dana
Vrijeme važenja odluke po zahtjevu (dani) 5 godina
Preuzimanje obrasca zahtjeva Preuzimanje obrasca zahtjeva