REGISTAR ADMINISTRATIVNIH POSTUPAKA NA NIVOU TUZLANSKOG KANTONAŠifra
KUCZ.4

Naziv administrativnog postupka : Polaganje ispita u oblasti vatrogastva - dobrovoljni vatrogasac

Osnovna organizaciona jedinica Kantonalna uprava civilne zaštite
Unutrašnja organizaciona jedinica Sektor za zaštitu i spašavanje, zaštitu od požara i vatrogastvo
Djelatnost(i)
Kontakt podaci nadležnog službenika
Dragan Pelemiš, Pomoćnik direktora - rukovodilac sektora za zaštitu i spašavanje, zaštitu od požara i vatrogastvo
Tel: 035 277 542
E-mail: dragan@kucztk.com.ba
Svrha administrativnog postupka Dobijanje uvjerenja o položenom ispitu za profesionalnog vatrogasca
Pravni osnov administrativnog postupka Zakon o zaštiti od požara i vatrogastvu Član 83. i 130. "Službene novine FBiH", br. 64/09; Zakon o upravnom postupku Član 169. Službene Novine FBiH 2/98,48/99; Uredba o sadržaju, uslovima, načinu i programu polaganja ispita u oblasti vatrogastva Cijela uredba "Službene novine F BiH", br. 93/12
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
Naziv takse / naknadeIznos takse / naknade (KM)Broj računa za uplatuPoziv na broj
Troškovi za polaganje ispitaNije utvrđena naknada1321000256000080Vrsta prihoda:722612 Primalac:BudžetTK Budžetska organizacija:2601001

Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
Informacija
Naziv organ uprave civilne zaštite općine, grada i kantona koja podnosi prijavu za polaganje ispita
Naziv organa kojem se prijava upućuje (kantonalnoj upravi ili Federalnoj upravi civilne zaštite)
Vrsta ispita za koji se kandidat prijavljuje (profesionalni vatrogasac - rukovodilac akcije gašenja požara)
Prezime, ime oca i ime kandidata
Dan, mjesec i godina rođenja
Država rođenja
Mjesto rođenja
Naziv završene škole/fakulteta
Naziv radnog mjesta na kojem se vatrogasac trenutno nalazi
Naziv vatrogasne jedinice u kojoj je zaposlen
Godine radnog staža
Mjesto i datum
Potpis

Dokumentacija
DokumentNaziv institucije koja izdaje dokumentForma dostaveKomentar
Diploma u završenoj školiUstanove za visoko i srednje školsko obrazovanjeOriginal ili ovjerena kopija 
Uvjerenje o vremenu provedenom na pripravničkom stažu/obuci u profesionalnoj vatrogasnoj jediniciPVJOriginal 
Dokaz o uplati troškova, uplatnicaBanka/PoštaOriginal 
Uvjerenje o ukupnom radnom stažuVatrogasna jedinica/PoslodavacOriginal 
Rok za rješavanje potpunog predmeta (dani) 67
Obavještenje Rok za pregledanje zahtjeva i izdavanje poziva/saopćenja za dopunu dokumentacije:3 dana Rok za rješavanje predmeta 67 dana
Vrijeme važenja odluke po zahtjevu (dani) -
Preuzimanje obrasca zahtjeva Preuzimanje obrasca zahtjeva