REGISTAR ADMINISTRATIVNIH POSTUPAKA NA NIVOU TUZLANSKOG KANTONAŠifra
KUCZ.5

Naziv administrativnog postupka : Naknada licu u radnom odnosu za učešće u gašenju požara i spašavanju ljudi i materijalnih dobara po naredbi KŠCZ

Osnovna organizaciona jedinica Kantonalna uprava civilne zaštite
Unutrašnja organizaciona jedinica Sektor za administrativno tehničke i inspekcijske poslove
Djelatnost(i) Finansijski i budžetski poslovi
Kontakt podaci nadležnog službenika
Izudin Karić, Sekretar Uprave
Tel: 035 277 542
E-mail: cz.tk@bih.net.ba
Svrha administrativnog postupka Nadoknaditi finansijska sredstva pravnom licu, državnom organu ili drugoj instituciji, koja su isplaćena licu u radnom odnosu koje je po naredbi štaba učestvovalo u gašenju požara ili spašavanju ljudi i materijalnih dobara. Neposredno nadoknaditi sredstva obrtniku ili nezaposlenom licu.
Pravni osnov administrativnog postupka Zakon o zaštiti od požara i vatrogastvo Članovi 120. i 121. "Službene novine F BiH", broj:64/09; Zakon o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća Član 18."Službene novine F BiH", br. 39/03, 22/06 i 43/10; Zakon o upravnom postupku Član 200. Službene novine FBiH 2/98, 48/99
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti

Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
Informacija
Ime i prezime/Naziv pravnog lica
Ime i prezime lica koje je učestvovalo u gašenju požara
Predmet zahtjeva
Mjesto
Datum
Potpis/Pečat

Dokumentacija
DokumentNaziv institucije koja izdaje dokumentForma dostaveKomentar
Naredba štaba civilne zaštite o angažovanju lica u radnom odnosuKUCZOriginal ili ovjerena kopija 
Obračun naknade trećem licuSubjekat kod kojeg je zaposleno liceOriginal ili ovjerena kopija 
Dokaz o prosječnoj plaći lica koje je učestvovalo u gašenju požara ili spašavanjuSubjekat kod kojeg je zaposleno liceOriginal ili ovjerena kopija 
Zahtjev za nadoknadu isplaćene naknadeSubjekat kod kojeg je zaposleno liceOriginal 
Zahtjev za nadoknadu isplaćene naknadeLice koje obavlja samostalnu djelatnost ili nezaposleno liceOriginal 
Rok za rješavanje potpunog predmeta (dani) 15
Obavještenje Rok za pregledanje zahtjeva i izdavanje poziva/saopćenja za dopunu dokumentacije:3 dana Zakonski rok za rješavanje predmeta 15 dana
Vrijeme važenja odluke po zahtjevu (dani) -
Preuzimanje obrasca zahtjeva