REGISTAR ADMINISTRATIVNIH POSTUPAKA NA NIVOU TUZLANSKOG KANTONAŠifra
KUCZ.6

Naziv administrativnog postupka : Naknada štete trećim licima za uništena sredstva tokom gašenja požara i spašavanje ljudi i materijalnih dobara po naredbi KŠCZ

Osnovna organizaciona jedinica Kantonalna uprava civilne zaštite
Unutrašnja organizaciona jedinica Sektor za administrativno tehničke i inspekcijske poslove
Djelatnost(i) Finansijski i budžetski poslovi
Kontakt podaci nadležnog službenika
Izudin Karić, Sekretar Uprave
Tel: 035 277 542
E-mail: cz.tk@bih.net.ba
Svrha administrativnog postupka Građanin, pravno lice, državni organ ili druga institucija, koji su, po naredbi štaba civilne zaštite, za vrijeme gašenja požara, spašavanja ljudi i materijalnih dobara,vježbi ili obuke, dali svoj alat, prevozna, tehnička i druga sredstva, stoku i drugo, imaju pravo na naknadu, kako za upotrebu istih, tako i u slučaju njihovog oštećenja ili uništenja u toku akcije.
Pravni osnov administrativnog postupka Zakon o zaštiti od požara i vatrogastvoČlanovi122., 124. i 125."Službene novine FBiH",broj:64/09; Zakon o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća Član 187. "Službene novine FBiH",br.39/03, 22/06, 43/10;Zakon o upravnom postupku Član 200. Službene Novine FBiH 2/98, 48/99 ; Uredba o načinu davanja i vraćanja materijalnih sredstava uzetih za potrebe civilne zaštite Član 14.-31."Službene novine FBiH",br.23/04, 38/06
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti

Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
Informacija
Ime i prezime
Datum požara
Lista sredstava koja su uništena
Mjesto
Datum
Potpis

Dokumentacija
DokumentNaziv institucije koja izdaje dokumentForma dostaveKomentar
Naredba štaba civilne zaštite o angažovanju sredstava Štab civilne zaštiteOriginal 
Zapisnik komisije koju obrazuje Kantonalni štab civilne zaštite o šteti i visini naknade šteteKomisija štaba civilne zaštiteOriginal 
Rok za rješavanje potpunog predmeta (dani) 90
Obavještenje Rok za pregledanje zahtjeva i izdavanje poziva/saopćenja za dopunu dokumentacije:3 dana Rok za rješavanje predmeta 30 dana za građane, a 3 mjeseca za pravna lica
Vrijeme važenja odluke po zahtjevu (dani) -
Preuzimanje obrasca zahtjeva