REGISTAR ADMINISTRATIVNIH POSTUPAKA NA NIVOU TUZLANSKOG KANTONAŠifra
KUCZ.8.

Naziv administrativnog postupka : Polaganje ispita za protivpožarnu zaštitu

Osnovna organizaciona jedinica Kantonalna uprava civilne zaštite
Unutrašnja organizaciona jedinica Sektor za zaštitu i spašavanje, zaštitu od požara i vatrogastvo
Djelatnost(i)
Kontakt podaci nadležnog službenika
Dragan Pelemiš, Pomoćnik direktora - rukovodilac sektora za zaštitu i spašavanje, zaštitu od požara i vatrogastvo
Tel: 035 277 542
E-mail: dragan@kucztk.com.ba
Svrha administrativnog postupka Dobijanje uvjerenja o položenom ispitu za protivpožarnu zaštitu
Pravni osnov administrativnog postupka Zakon o zaštiti od požara i vatrogastvu(Službene novine FBiH", broj:64/09) Član. 128.st.6 i Član 159. tačka 5 i Program o polaganju ispita za protivpožarnu zaštitu("Službene novine FBiH", broj:67/13
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
Naziv takse / naknadeIznos takse / naknade (KM)Broj računa za uplatuPoziv na broj
Troškovi polaganja ispita za protivpožarnu zaštitu150132100025600080Vrsta prihoda:722612 Primalac:Budžet Tuzlanskog kantona Budžetska organizacija:2601001

Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
Informacija
Naziv pravnog lica/organa koji podnosi prijavu
Vrsta ispita za koji se kandidat prijavljuje
Popunjen propisani obrazac prijave
Broj i datum podnošenja prijave

Dokumentacija
DokumentNaziv institucije koja izdaje dokumentForma dostaveKomentar
Svjedočanstvo/diploma o završenoj školi/fakultetuUstanove za visoko i srednje školsko obrazovanjeOriginal ili ovjerena kopija 
Ugovor o radu ili rješenje o postavljenju na radno mjestoPoslodavacOriginal ili ovjerena kopija 
Potvrda/uvjerenje o radnom iskustvuPoslodavacOriginal ili ovjerena kopija 
Rodni list(ukoliko je kandidatkinja promijenila prezime nakon završene škole/fakultetaMatični uredOriginal ili ovjerena kopija 
Dokaz o uplati troškova za polaganje ispita(uplatnica)Banka/PoštaOriginal 
Rok za rješavanje potpunog predmeta (dani) 7
Obavještenje Rok za donošenje rješenja o odobravanju ispita:7 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva Rok za izdavanje uvjerenja o položenom ispitu:7 dana od dana kada je kandidat položio ispit
Vrijeme važenja odluke po zahtjevu (dani) Trajno
Preuzimanje obrasca zahtjeva Preuzimanje obrasca zahtjeva