REGISTAR ADMINISTRATIVNIH POSTUPAKA NA NIVOU TUZLANSKOG KANTONAŠifra
KUIP.2

Naziv administrativnog postupka : Rješenje o upotrebi termoenergetskog postrojenja (posude pod pritiskom/kotlovka postrojenja) u toku eksploatacije

Osnovna organizaciona jedinica Kantonalna uprava za inspekcijske poslove
Unutrašnja organizaciona jedinica Inspektorat za urbanizam, građevinarstvo, ekologiju i industriju
Djelatnost(i) Socijalna zaštita i zdravstvo; Trgovina, turizam i saobraćaj; Industrija, energetika i rudarstvo; Poljoprivreda i veterinarska djelatnost, šumarstvo i vodoprivreda
Kontakt podaci nadležnog službenika
Munib Mujkić, Glavni inspektor za urbanizam, građevinarstvo, ekologiju i industriju
Tel: 035 282 952
E-mail: kantonalnainspekcija2@bih.net.ba
Svrha administrativnog postupka Pregled i ispitivanje postrojenja radi sigurnosti korisnika u daljem radu postrojenja.
Pravni osnov administrativnog postupka Zakon o upravnom postupku Član 200.Službene novine FBiH 2/98, 48/99; Zakon o inspekcijama u Federaciji BiH Član 23. i 24. Službene novine FBiH broj: 69/05; Pravilnik o tehničkim propisima za izradu i upotrebu parnih i vrelovodnih kotlova, parnih posuda, pregrijača pare i zagrijača vode Član 28. Sl. list SFRJ br. 7/587 i 56/72; Pravilnik o tehničkim normativima za stabilne posude pod pritiskom član 93, član 100 i 101 Sl. list SFRJ br. 16/83; Pravilnik o tehničkim normativima za pokretne zatvorene posude za komprimirane, tekuće i pod pritiskom rastvorene plinove Član 25, i 26. Sl. list SFRJ br. 25/80; Zakon o termoenergetskoj inspekciji Član 8.Službene novine Tuzlanskog kantona, br. 13/01 i 4/08
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
Naziv takse / naknadeIznos takse / naknade (KM)Broj računa za uplatuPoziv na broj
Taksa za ovjeru evidencije pregleda i rješenje o dozvoli upotrebe posude pod pritiskom20 KM za ovjeru i 30 KM za Rješenje1321000256000080Vrsta prihoda: 722121 Primalac:BudžetTK Budžetska organizacija:- Poziv na broj:-

Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
Informacija
Naziv podnosioca zahtjeva
Adresa mjesta nalaska termoenergetsko potrojenje
Vrsta termoenergetskog postrojenja (osnovni tehnički podaci)
Osnovni tehnički podaci
Vrijeme zadnjeg pregleda
Mjesto
Datum
Potpis/pečat

Dokumentacija
DokumentNaziv institucije koja izdaje dokumentForma dostaveKomentar
Dokaz o uplati takseBanka/PoštaKopija 
Rok za rješavanje potpunog predmeta (dani) 30
Obavještenje Rok za pregledanje zahtjeva i izdavanje poziva/saopćenja za dopunu dokumentacije:3 dana Zakonski rok za rješavanje predmeta 30 dana
Vrijeme važenja odluke po zahtjevu (dani) 2 godine, 3 godine i 5 godina
Preuzimanje obrasca zahtjeva Preuzimanje obrasca zahtjeva