REGISTAR ADMINISTRATIVNIH POSTUPAKA NA NIVOU TUZLANSKOG KANTONAŠifra
MIER.SR.1

Naziv administrativnog postupka : Dozvola za eksploataciju

Osnovna organizaciona jedinica Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva
Unutrašnja organizaciona jedinica Sektor energetike i rudarstva
Djelatnost(i) Industrija, energetika i rudarstvo
Kontakt podaci nadležnog službenika
Rijad Bašić, Stručni savjetnik za rudarstvo
Tel: 035 280 389
E-mail: brijad@tk.kim.ba
Svrha administrativnog postupka Utvrđivanje ispunjavanja zakonskih uslova za eksploataciju mineralne sirovine
Pravni osnov administrativnog postupka Zakon o upravnom postupku Član 200.Službene novine FBiH 2/98,48/99; Zakon o rudarstvu FBiH Član 8. i 37 i 38.Službene novine FBiH 26/10;Zakon o rudarstvu TK Član 25."Službene novine Tuzlanskog kantona" br. 14/11;Zakon o koncesijama Član 27."Službene novine Tuzlanskog kantona" br. 5/04; Zakon o geološkim istraživanjima TK Član 34. "Službene novine Tuzlanskog kantona" br. 14/11
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
Naziv takse / naknadeIznos takse / naknade (KM)Broj računa za uplatuPoziv na broj
Taksa za eksploataciju mineralne sirovina1801321000256000080Vrsta prihoda: 722121, Primalac: Budžet TK, Budžetska organizacija: 13010001, Poziv na br: 722121

Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
Informacija
Naziv privrednog društva
Adresa sjedišta privrednog društva
Kontakt telefon
E-mail
Ime i prezime direktora privrednog društva
Predmet zahtjeva
Mjesto
Datum
Potpis/Pečat

Dokumentacija
DokumentNaziv institucije koja izdaje dokumentForma dostaveKomentar
Ugovor o koncesijiMinistarstvo industrije, energetike i rudarstvaPo sluzbenoj duznosti 
Dokaz o uplati takseBanka/PoštaKopija 
Dokumentaciju o izvršenim istražnim radovima, na ležištu mineralnih sirovina, utvrđenim količinama i kvalitetu mineralnih sirovina(potvrda o revidovanim rezervama)Ministarstvo industrije, energetike i rudarstvaPo sluzbenoj duznosti 
Dokaz o pravu korištenja ili pravu služnosti na zemljište određeno za eksploataciju mineralnih sirovinaOpćinska služba za prostorno uređenje, geodetske i imovinsko pravne posloveOriginal ili ovjerena kopija 
Situacioni planOpćinska služba za prostorno uređenje, geodetske i imovinsko pravne posloveOriginal ili ovjerena kopija 
Podatke o tehničkoj opremljenosti privrednog društva ili izvođača rudarskih radova, kao i stručnoj osposobljenosti zaposlenika za eksploataciju mineralnih sirovinaMinistarstvo industrije, energetike i rudarstva FBiHOriginal ili ovjerena kopija 
Okolinska dozvolaFed. minist. okoliša i turizmaOriginal ili ovjerena kopija 
Urbanistička saglasnostFed. min. Prostornog uređenjaOriginal ili ovjerena kopija 
Rok za rješavanje potpunog predmeta (dani) 15
Obavještenje Rok za pregledanje zahtjeva i izdavanje poziva/saopćenje za dopunu dokumentacije: 3 dana Zakonski rok za rješavanje predmeta 30 dana
Vrijeme važenja odluke po zahtjevu (dani) Vezano za trajanje Ugovora o koncesiji
Preuzimanje obrasca zahtjeva Preuzimanje obrasca zahtjeva